فارسی چهارم دبستان درس پنجم رهایی از قفس قدم یازدهم مثل

حجم فایل : 8.1 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا فارسی چهارم دبستان درس پنجم : رهایی از قفس / قدم یازدهم / مثل ابتدا به معنی واژه « نامه» نگاه کنید:
به مطالبی که برای کسی یا سازمانی بر روی کاغذ و مانند آن نوشته می شود و معمولا داخل پاکت قرار می گیرد و به وسیله ی پست به دست گیرنده می رسد، نامه می گویند .
در زبان فارسی گاهی برای ساختن یک واژه از کلمه نامه استفاده می شود . مانند:
شناس نامه(شناس+ نامه)=نوشته ای که اطلاعات شخصی هر فرد در آن می آید.
سفارش نامه(سفارش+ نامه)=نوشته ای که در آن سفارش شخصی را می کنند.
به کلمات مانند مثالهای بالا که از ترکیب دو کلمه ساخته شده اند کلمه مرکب گفته می شود . کلمات مرکب واژه هایی را بنویسید که با نامه ساخته شده باشد و معنی آن ها را هم بنویسید

نمایش نامه : نوشته ای که داستان یک نمایش در آن آمده است.
فیلم نامه : نوشته ای که داستان یک فیلم در آن آمده است.
غم نامه : نوشته ای که انسان را غمگین می کند.
روز نامه : نوشته ای که اخبار روزانه در آن آمده است. سوال پایان...